skip to main content

Používaním našich stránok súhlasíte, že zásady ochrany osobných údajov. Web používa cookies na tretím osobám . PRIVÁTNE POLITIKA

CENTRUM BIBLICKÝCH ŠTÚDII "G. VANNUCCI"

via dei servi,4 - 62010 Montefano (Mc) - Taliansko
tel. +39(0733)852760 - fax +39(0733)852798 - centro.bib@tin.it - c.c.p.:11226628

italiano english français español esperanto português polski 中国的 한국의 hrvatski русский

UNIVERZÁLNE POSOLSTVO

V Ježišovi, ktorý je “Boh s nami” (Mt 1, 23), sa mení kráčanie ľudí. Pred Kristom sa ľudstvo obracalo na Pána v neustálej snahe o spoločenstvo s Bohom, ktorého náboženstvo predstavovalo stále väčšmi vzdialeného, ako náročné božstvo ktoré nachádzalo chyby dokonca aj vo svätých a v anjeloch, ktorých on sám stvoril (“Veď on svojim sluhom nedôveruje a na anjeloch chyby nachodí”, Job 4, 18).

Utiekajúc sa k svojmu Bohu, všetko, čo ľudia robili, bolo pre Pána, od služby po modlitbu, po lásku pre druhých. A tie najnábožnejšie osoby boli často natoľko zaujaté svojim Bohom, ze si ani nevšimli potreby blížnych.

S Ježišom sa všetko mení. V ňom sa končí hľadanie Boha: Pána už netreba hľadať, ale prijať, a v ňom a ako on kráčať v ústrety ľuďom. S Ježišom už ľudia nežijú pre Boha, ale z Boha, ktorý je Otcom, a žiada, aby ho prijali, aby sa s nimi mohol zlúčiť a zväčšiť tak ich schopnosť lásky, urobiť z nich jedinečnú svätynu, z ktorej bude vyžarovať láska pre každé stvorenie.

Boh sa stal človekom, navždy, a s človekom sa teda majú veriaci konfrontovať. Úspešnosť či neúspešnosť existencie, jej definitívna hodnota, v Ježišovi nezávisí od vzťahu s Bohom, ale od vzťahu s ľuďmi. Nie uznať ho “Pane, Pane”, ale “plniť Otcovu vôľu” (Mt 7,21), prijatím jeho lásky a jej premenením na životaplné skutky.

Práve preto v zozname správania, ktoré podľa Ježiša robia človeka nečistým, sa žiaden z nich netýka ani vzťahu s božstvom, ani kultu, ani náboženstva, ale vymenúva negatívne postoje voči druhému človeku: “vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie” (Mt 15,19). Podobne aj boháčovi, ktorý sa ho pýtal aké prikázania má dodržiavať, aby dosiahol večný život, Ježiš menuje iba tie, ktoré sa týkajú povinnosti voči blížnemu, a nie voči Bohu, hoci boli považované za veľmi dôležité: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“ (Mt, 19, 18-19).

Ježišovo posolstvo sa tak stáva univerzálnym a objíma celé ľudstvo. Nikto sa nebude ludí pýtať, či verili, ale či milovali, nie či vstúpili do chrámu, ale či otvorili svoj dom núdznemu, nie či prinášali obety Pánovi, ale či sa podelili o svoj chlieb s tými, ktorí ho prebovali. Ktokoľvek prejaví pozornosť voči potrebám druhého človeka, ten vstupuje do večného života.

Alberto Maggi

CENTRUM STUDI BIBLICI

Založenie Centra Studi Biblici je novou skúsenosťou pre Rád Službníkov Panny Márie a chce byť kvalifikovaným miestom k dispozícii pre tých, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje poznatky o Svätom Písme.

Centrum Studi Biblici vzniklo z dlhoročnej pracovnej skúsenosti v oblasti biblie dvoch spolubratov z Rádu Služobníkov Panny Márie: biblistov Alberta Maggi a Ricardo Pérez Márquez. Činnosť biblických stretnutí na pastoračnej úrovni, ktoré dlhé roky organizovali v rôznych mestách v Taliansku a zahraničí, im umožnila uvedomiť si veľký hlad a smäd po Božom Slove, existujúci v Cirkvi, a zároveň nedostatok miest vhodných na to, aby mohli uspokojiť stále vzrastajúcu požiadavku ľudí mať k dispozícii miesta a osoby, ktoré by sa venovali štúdiu a šíreniu Písma.

Ricardo a Alberto

ALBERTO MAGGI

Z Radu Služobníkov Panny Márie, narodil sa v roku 1945 v Ancone. Je riaditelom Centra Studi Biblici “G.Vannucci”, stará sa o šírenie vedeckého výskumu v oblasti biblie prostredníctvom spisov, rozhlasových a televíznych programov a konferencií v Taliansku a zahraničí. Študoval na Pontificie Facoltà Teologiche Marianum a Gregoriana (Rím) a na École Biblique et Archéologique française v Jeruzaleme. Spolupracuje s časopisom Rocca a pre Vatikásky rozhlas pripravoval program La Buona Notizia è per tutti! (Dobrá novina je pre všetkých). Momentálne pracuje na preklade a komentári Jánovho evanjelia, a spolu s Ricardom Pèrez na preklade a komentári Matúšovho evanjelia.

RICARDO PÉREZ MÁRQUEZ

Narodil sa v Granade (Španielsko) v roku 1958. Vyštudoval odbor Literatúra a Filozofia (špecializácia na Dejiny umenia) na Univerzite v Granade, vo veku 23 rokov vstúpil do rádu Služobníkov Panny Márie v Taliansku. Študoval na Pápežských Fakultách Marianum a Gregoriana (Rím), a získal doktorát Biblickej Teológie. Jeho diplomová práca sa týkala knihy Jánovho Zjavenia. V septembri 1995 spolu s bratom Albertom Maggi, založil Centrum Studi Biblici, kde spolupracuje na štúdiu a na šírení evanjeliového posolstva. Venuje sa zvlášť knihe Jánovho zjavenia, a pripravuje komentár k jej najbližšiemu vydaniu. Vyučuje na Pápežskej Fakulte Marianum (Rím), kde vedie kurz o Ježišovi a židovských inštitúciách a o Jánovi: Listy a Jánovo zjavenie.